Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
16 el Wyprawka Łóżeczko, materac, pościel, przewijak
16 el Wyprawka Łóżeczko, materac, pościel, przewijak

645,00 zł

Cena regularna: 777,00 zł

Najniższa cena: 635,00 zł
szt.
Polskie Przescieradło frotte z gumką 120X60 kolory
Polskie Przescieradło frotte z gumką 120X60 kolory

28,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 28,00 zł
szt.
Poduszka do karmienia rogal z wypełnieniem antyalergicznym, bawełniany
Poduszka do karmienia rogal z wypełnieniem antyalergicznym, bawełniany

59,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 59,00 zł
szt.
8 cm PREMIUM SENSITIVE MATERAC KOKOS 120 x 60 pikowany gruby  pokrowiec Naturalny Ekologiczny
8 cm PREMIUM SENSITIVE MATERAC KOKOS 120 x 60 pikowany gruby pokrowiec Naturalny Ekologiczny

159,00 zł

Cena regularna: 222,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
szt.
Kocyk minky - bawełna  75 x 100 średniaka
Kocyk minky - bawełna 75 x 100 średniaka

69,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 69,00 zł
szt.
10 cm PREMIUM KOMFORT MATERAC KOKOS LATEKS 120 x 60 pikowany gruby  pokrowiec Naturalny Ekologiczny
10 cm PREMIUM KOMFORT MATERAC KOKOS LATEKS 120 x 60 pikowany gruby pokrowiec Naturalny Ekologiczny

189,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
szt.
12el Łóżeczko dziecięce tapczanik z szufladą 120 x 60  w stylu skandynawskim z materacem pianka i  zestaw pościeli minky
12el Łóżeczko dziecięce tapczanik z szufladą 120 x 60 w stylu skandynawskim z materacem pianka i zestaw pościeli minky

705,00 zł

Cena regularna: 780,00 zł

Najniższa cena: 699,00 zł
szt.
Gwarancja - oświadczenie

Gwarant: Firma Ciechomska Agnieszka AMC, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Filtrowa 29A zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju RP. NIP: 9562020863 | REGON 340844513 | www.amc.sklep.pl | E-mail: amc@amc.sklep.pl | Tel: 604 396 050.

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE OŚWIADCZENIE GWARANTA

Gwarant udziela gwarancji na Towar oraz dołączone do niego akcesoria. Oświadczenie Gwaranta zostało ustanowione w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, ustanawiającej warunki udzielonej gwarancji oraz sposób korzystania z niej przez Nabywcę. Gwarant oświadcza, iż Towar w chwili zawarcia pierwotnej umowy sprzedaży z Gwarantem będzie wolny od wad fizycznych, w szczególności wad materiałowych oraz wykonawczych, w tym będzie nadawać się do normalnego funkcjonowania, jakiego można oczekiwać w kontekście użytkowego przeznaczenia Towaru. W przypadku stwierdzenia, iż Towar nie spełniał warunków złożonego oświadczenia, Gwarant zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych czynności gwarancyjnych, w zakresie określonym w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje w ciągu terminu określonego w Karcie Gwarancyjnej.

ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru w okresie obowiązywania gwarancji, w tym w szczególności wad materiałowych lub wykonawczych tkwiących w Towarze w chwili zawarcia pierwotnej umowy sprzedaży z Gwarantem lub autoryzowanym dystrybutorem Towaru, Nabywca może dokonać zgłoszenia gwarancyjnego. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, należy w terminie trzydziestu dni od stwierdzenia wady Towaru: 1. poinformować Gwaranta na piśmie, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne, zawierające:

1.1. nazwę Towaru lub jego numer katalogowy,

1.2. dokument księgowy wystawiony w związku z zakupem Towaru,

1.3. adres miejsca eksploatacji Towaru,

1.4. termin ujawnienia wady,

1.5. okoliczności ujawnienia wady,

1.6. opis nieprawidłowości stwierdzonych w Towarze,

1.7. kartę gwarancyjną. 2. dostarczyć Towar do siedziby Gwaranta.

CZYNNOŚCI GWARANCYJNE

1. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia gwarancyjnego Gwarant ma możliwość wyboru w zastosowaniu czynności gwarancyjnych.

2. Czynności gwarancyjne stanowią: zwrot środków pieniężnych, wymiana Towaru, wymiana wadliwych elementów Towaru lub naprawa Towaru, w sposób i na warunkach ustanowionych w Karcie Gwarancyjnej.

3. Czynności gwarancyjne stanowiące wymianę wadliwych elementów Towaru mogą zostać zrealizowane przy użyciu funkcjonalnie równoważnych lub regenerowanych elementów.

4. W przypadku wykonania czynności gwarancyjnej stanowiącej wymianę Towaru lub jego elementów, wymieniony Towar lub jego elementy stają się przedmiotem prawa własności Gwaranta.

5. W przypadku wykonania czynności gwarancyjnej stanowiącej zwrot środków pieniężnych, Towar staje się przedmiotem prawa własności Gwaranta.

6. Czynności gwarancyjne są realizowane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia gwarancyjnego przez Gwaranta i dostarczenia Towaru Gwarantowi. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Gwaranta okazało się to niemożliwe, Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w najszybszym możliwym terminie, przy uwzględnieniu rodzaju wady, jej rozmiaru, aktualnych możliwości technicznych oraz realnych możliwości uzyskania części lub zamiennego Towaru od dostawców.

7. Wypłata środków pieniężnych następuje przelewem na rachunek bankowy Nabywcy, podany w Karcie Gwarancyjnej.

8. W przypadku, gdy zgłoszenie gwarancyjne okaże się w pełni uzasadnione, koszty przewozu Towaru do siedziby Gwaranta ponosi Gwarant, przy czym koszty te powinny być dokumentowane oraz ekonomicznie uzasadnione.

9. Wydanie Towaru po wykonaniu czynności gwarancyjnych następuje na koszt Gwaranta, w miejscu zwrotu Towaru przez Nabywcę albo poprzez jego przesłanie pod adres Nabywcy, wskazany w zgłoszeniu gwarancyjnym, w zależności od woli Nabywcy.

10. W przypadku wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji poprzez dostarczenie wolnego od wad Towaru w zamian za Towar wadliwy lub przeprowadzenie istotnych napraw Towaru objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrotu Nabywcy Towaru naprawionego. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z Towaru ze względu na wystąpienie wady.

WARUNKI GWARANCJI

1. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji podlega ograniczeniu, ustanowionemu w Karcie Gwarancyjnej, w tym w szczególności w treści oświadczenia Gwaranta, zamieszczonego w Karcie Gwarancyjnej oraz w treści niniejszych warunków gwarancji.

2. Gwarancja jest ograniczona terytorialnie do obszaru terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podlega realizacji w siedzibie Gwaranta.

3. Odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do wad ujawnionych i zgłoszonych Gwarantowi w ciągu 12 miesięcy od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego za nabyty Towar.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje:

4.1. normalnego zużycia eksploatacyjnego, a w szczególności wymiany części, które ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania,

4.2. uszkodzeń Towaru wynikających z eksploatacji przez Nabywcę lub osoby trzecie, w tym eksploatacji niewłaściwej lub realizowanej w sposób inny niż zwyczajowy i standardowy, zgodny z zaleceniami dotyczącymi użytkowania Towaru, określonymi w instrukcji obsługi, zasadach użytkowania lub zaleceniach, udzielonych przez Gwaranta,

4.3. następstw nieprawidłowego doboru Towaru,

4.4. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub powstałych wskutek wyładowań elektrycznych,

4.5. uszkodzeń Towaru powstałych w następstwie: uderzeń, działania siły wyższej, modyfikacji Towaru, zalania Towaru, użyciu agresywnych detergentów, braku konserwacji Towaru, nieprawidłowego transportu, magazynowania, montażu lub demontażu Towaru,

4.6. uszkodzeń Towaru, spowodowanych użyciem innych akcesoriów niż dołączone do Towaru,

4.7. Towarów, które były zamontowane w pojeździe, który uczestniczył w kolizji lub wypadku drogowym,

4.8. następstw ingerencji w Towar przez osoby nieuprawnione, w szczególności w zakresie dokonania jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy Towaru,

4.9. wad i uszkodzeń o których Nabywca wiedział w chwili zakupu, w szczególności wad stanowiących podstawę obniżenia ceny Towaru.

5. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia ingerencji w Towar przez osoby nieuprawnione, w tym szczególności w zakresie dokonania przez Nabywcę jakiejkolwiek modyfikacji lub naprawy Towaru;

6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:

6.1. jeśli wykryte wady powstały z innych przyczyn, niż przyczyny tkwiące w Towarze,

6.2. gdy na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych znajdujących się na Towarze, nie można zidentyfikować go, jako Towaru zakupionego u Gwaranta.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, wynikających z gwarancji ewentualnie udzielonej przez producenta Towaru, a także wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

8. Nabywca nie ma prawa do cesji swoich praw i obowiązków przysługujących mu wobec Gwaranta bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

9. Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA TOWARU

1. Towar należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi oraz niniejszymi zaleceniami.

2. W przypadku stwierdzenia braku dokumentu w przesyłce, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy i nie rozpoczynać używania Towaru do momentu otrzymania brakującej instrukcji.

3. Przy rozpakowaniu Towaru nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

4. Towar należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i konstrukcją, zachowując dbałość o jego stan techniczny.

5. Należy unikać bezpośredniego kontaktu Towaru z wodą lub innymi cieczami lub stawiania na mokrych powierzchniach.

6. Towar powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, chyba że wyraźnie zaznaczono, że Towar jest odporny na promieniowanie UV. Pod wpływem promieniowania słonecznego barwa Towaru może ulec zmianie.

7. Towar należy chronić przed bezpośrednim działaniem alkoholi, agresywnych detergentów i innych substancji chemicznych, mogących jego uszkodzić.

8. Towar należy chronić przed uderzeniami, zarysowaniem, otarciem, obiciem, zawilgoceniem, a także temperaturą poniżej -30°C lub powyżej 60°C.

9. Do usuwania zabrudzeń i czyszczenia Towaru należy stosować wyłącznie środki i detergenty przeznaczone do powierzchni Towaru.

10. Przed przystąpieniem do czyszczenia Towaru nieznanym dotąd środkiem należy użyć go najpierw na małej, niewidocznej powierzchni Towaru.

11. Wszelkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, według niniejszych zasad oraz instrukcji obsługi Towaru.

12. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady, Nabywca zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu zapobieżenie dalszym uszkodzeniom lub powstaniu szkód, w tym także wyłączyć Towar z użytkowania, jeżeli jest to niezbędne. Wypełnia Gwarant lub autoryzowany serwisant

HISTORIA CZYNNOŚCI GWARANCYJNYCH

Data zgłoszenia

Przedmiot zgłoszenia

Przebieg czynności / uwagi Data wydania

Podpis / pieczęć

WARUNKI GWARANCYJNE ONLINE Oświadczenie gwarancyjne zamieszczone w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest dostępne na stronie internetowej Gwaranta: www.amc.sklep.pl Życzymy satysfakcji w korzystaniu z Towaru!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl